Новые публикации

Spin state crossover in Co3BO5

N. V. Kazak, M. S. Platunov, Yu. V. Knyazev, M. S. Molokeev, M. V. Gorev, S. G. Ovchinnikov, Z. V. Pchelkina, V. V. Gapontsev, S. V. Streltsov, J. Bartolomé, A. Arauzo, V. V. Yumashev, S. Yu. Gavrilkin, F. Wilhelm, and A. Rogalev. PHYSICAL REVIEW B. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.103.094445

Potential energy surfaces of adsorption and migration of transition metal atoms on nanoporus materials: The case of nanoporus bigraphene and G-C3N4

Melchakova, I (Melchakova, Iuliia)[ 1 ] ; Nikolaeva, KM (Nikolaeva, Kristina M.)[ 2 ] ; Kovaleva, EA (Kovaleva, Evgenia A.)[ 3 ] ; Tomilin, FN (Tomilin, Felix N.)[ 2,3,4 ] ; Ovchinnikov, SG (Ovchinnikov, Sergey G.)[ 2,4 ] ; Tchaikovskaya, ON (Tchaikovskaya, Olga N.)[ 3 ] ; Avramov, PV (Avramov, Pavel V.)[ 1 ] ; Kuzubov, AA (Kuzubov, Alexander A.)[ 2 ] APPLIED SURFACE SCIENCE DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.148223

Операции с документом


Поделиться: