Публикации 2019

Colloidal and Immobilized Nanoparticles of Lead Xanthates

Vorobyev, Sergey A.; Saikova, Svetlana, V; Novikova, Svetlana A.; Fetisova, Olga Yu; Zharkov, Sergey M.; Krylov, Alexander S.; Likhatski, Maxim N.; Mikhlin, Yuri L. Source: ACS OMEGA, 4 (7):11472-11480; 10.1021/acsomega.9b00841 JUL 2019

Thermoelectric properties of low-cost transparent single wall carbon nanotube thin films obtained by vacuum filtration

Tambasov, Igor A.; Voronin, Anton S.; Evsevskaya, Natalia P.; Volochaev, Mikhail N.; Fadeev, Yuri, V; Simunin, Mikhail M.; Aleksandrovsky, Aleksander S.; Smolyarova, Tatyana E.; Abelian, Seryozha R.; Tambasova, Ekaterina, V; Gornakov, Maxim O.; Eremina, Valentina A.; Kuznetsov, Yuri M.; Dorokhin, Mikhail, V; Obraztsova, Elena D. PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES, 114 10.1016/j.physe.2019.113619 OCT 2019

Synthesis, structure, and properties of EuErCuS3

Ruseikina, Anna, V; Solovyov, Leonid A.; Chernyshev, Vladimir A.; Aleksandrovsky, Aleksandr S.; Andreev, Oleg, V; Krylova, Svetlana N.; Krylov, Alexander S.; Velikanov, Dmitriy A.; Molokeev, Maxim S.; Maximov, Nikolai G.; Grigoriev, Maxim, V; Garmonov, Alexander A.; Matigorov, Alexey, V Source: JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, 805 779-788; 10.1016/j.jallcom.2019.07.059 OCT 15 2019

Broadband Tamm plasmon polariton

Vyunishev, Andrey M.; Bikbaev, Rashid G.; Svyakhovskiy, Sergey E.; Timofeev, Ivan, V; Pankin, Pavel S.; Evlashin, Stanislav A.; Vetrov, Stepan Ya; Myslivets, Sergey A.; Arkhipkin, Vasily G. Source: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS, 36 (8):2299-2305; 10.1364/JOSAB.36.002299 AUG 1 2019

Операции с документом