Публикации 2019

Broadband Tamm plasmon polariton

Vyunishev, Andrey M.; Bikbaev, Rashid G.; Svyakhovskiy, Sergey E.; Timofeev, Ivan, V; Pankin, Pavel S.; Evlashin, Stanislav A.; Vetrov, Stepan Ya; Myslivets, Sergey A.; Arkhipkin, Vasily G. Source: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS, 36 (8):2299-2305; 10.1364/JOSAB.36.002299 AUG 1 2019

Optical and calorimetric studies of K2TaF7

Mel'nikova, Svetlana, V; Bogdanov, Evgeniy, V; Molokeev, Maxim S.; Laptash, Natalia M.; Flerov, Igor N. Source: JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY, 222 75-80; 10.1016/j.jfluchem.2019.04.016 JUN 2019

Операции с документом