STUDY OF STRUCTURAL-CHEMICAL CHANGES IN NATURAL CARBON-CONTAINING MATERIAL AT MICROWAVE IMPACT

Kashkina, L. V.; Petrakovskaya, E. A.; Yemelyanova, T. Yu.; Stebeleva, O. P. Source: IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII KHIMIYA I KHIMICHESKAYA TEKHNOLOGIYA, 60 (9):33-38; 10.6060/tcct.2017609.2y 2017

Поделиться: