Eu2+ Site Preferences in the Mixed Cation K2BaCa(PO4)(2) and Thermally Stable Luminescence

Qiao, Jianwei; Ning, Lixin; Molokeev, Maxim S.; Chuang, Yu-Chun; Liu, Quanlin; Xia, Zhiguo Source: JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 140 (30):9730-9736; 10.1021/jacs.8b06021 AUG 1 2018

Поделиться: