The Russian consensus on the diagnosis and treatment of chronic pancreatitis

Khatkov, I. E.; Maev, I. V.; Abdulkhakov, S. R.; Alekseenko, S. A.; Alieva, E. I.; Alikhanov, R. B.; Bakulin, I. G.; Baranovsky, A. Yu.; Beloborodova, E. V.; Belousova, E. A.; Buriev, I. M.; Bystrovskaya, E. V.; Vertyankin, S. V.; Vinokurova, L. V.; Galperin, E. I.; Gorelov, A. V.; Grinevich, V. B.; Danilov, M. V.; Darvin, V. V.; Dubtsova, E. A.; Dyuzheva, T. G.; Egorov, V. I.; Efanov, M. G.; Zakharova, N. V.; Zagainov, V. E.; Ivashkin, V. T.; Izrailov, R. E.; Korochanskaya, N. V.; Kornienko, E. A.; Korobka, V. L.; Kokhanenko, N. Yu.; Kucheryavyi, Yu. A.; Livzan, M. A.; Loranskaya, I. D.; Nikolskaya, K. A.; Osipenko, M. F.; Okhlobystin, A. V.; Pasechnikov, V. D.; Plotnikova, E. Yu.; Polyakova, S. I.; Sablin, O. A.; Simanenkov, V. I.; Ursova, N. I.; Tsvirkun, V. V.; Tsukanov, V. V.; Shabunin, A. V.; Bordin, D. S. TERAPEVTICHESKII ARKHIV, 89 (2):105-113; Doi: 10.17116/terarkh2017892105-113 2017

Аннотация Российский консенсус (согласительный документ) по диагностике и лечению хронического панкреатита подготовлен по инициативе Российского «Панкреатологического клуба» по Дельфийской системе. Его целью явились выяснение и консолидация мнений отечественных специалистов по наиболее актуальным вопросам диагностики и лечения хронического панкреатита. Междисциплинарный подход обеспечен участием ведущих гастроэнтерологов, хирургов и педиатров.

Publication's page


Поделиться: