Selecting Informative Variables in the Identification Problem

Mihov, Eugene D.; Nepomnyashchiy, Oleg V JOURNAL OF SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY-MATHEMATICS & PHYSICS, 9 (4):473-480; 10.17516/1997-1397-2016-9-4-473-480 2016

Поделиться: