PROJECTIVE FORMULAS AND UNIFICATION IN LINEAR DISCRETE TEMPORAL MULTI-AGENT LOGICS

Bashmakov, SI; Kosheleva, AV; Rybakov, V SIBERIAN ELECTRONIC MATHEMATICAL REPORTS-SIBIRSKIE ELEKTRONNYE MATEMATICHESKIE IZVESTIYA, 13 923-929; 10.17377/semi.2016.13.074 2016

Поделиться: