NON-UNIFIABILITY IN LINEAR TEMPORAL LOGIC OF KNOWLEDGE WITH MULTI-AGENT RELATIONS

Bashmakov, S. I.; Kosheleva, A. V.; Rybakov, V. SIBERIAN ELECTRONIC MATHEMATICAL REPORTS-SIBIRSKIE ELEKTRONNYE MATEMATICHESKIE IZVESTIYA, 13 656-663; Doi: 10.17377/semi.2016.13.052 2016

Поделиться: