Mathematical Modeling of H-processes

Medvedev, Alexander V.; Mihov, Eugene D.; Nepomnyashchiy, Oleg V. JOURNAL OF SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY-MATHEMATICS & PHYSICS, 9 (3):338-346; 10.17516/1997-1397-2016-9-3-338-346 2016

Поделиться: