Core-shell Nanosize Particles Mg@Ni: Synthesis and Properties

Churilov, Grigory N.; Nikolaev, Nikita S.; Osipova, Irina, V; Cherepakhin, Alexander, V; Nemtsev, Ivan, V; Velikanov, Dmitriy A.; Andyuseva, Valentina G. Source: JOURNAL OF SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY-MATHEMATICS & PHYSICS, 12 (1):28-35; 10.17516/1997-1397-2019-12-1-28-35 2019

Поделиться: