2017

Aptamer-Targeted Plasmonic Photothermal Therapy of Cancer

Kolovskaya, OS; Zamay, TN; Belyanina, IV; Karlova, E; Garanzha, I; Aleksandrovsky, AS; Kirichenko, A; Dubynina, AV; Sokolov, AE; Zamay, GS; Glazyrin, YE; Zamay, S; Ivanchenko, T; Chanchikova, N; Tokarev, N; Shepelevich, N; Ozerskaya, A; Badrin, E; Belugin, K; Belkin, S; Zabluda, V; Gargaun, A; Berezovski, MV; Kichkailo, AS MOLECULAR THERAPY-NUCLEIC ACIDS, 9 12-21; 10.1016/j.omtn.2017.08.007 DEC 15 2017

Document Actions


Поделиться: