2016

Exchange bias in nano-ferrihydrite

Balaev D. A., Krasikov A. A., Dubrovskiy A. A., Popkov S. I., Stolyar S. V., Iskhakov R. S., Ladygina V. P., Yaroslavtsev R. N. Journal of Applied Physics 120, 183903 (2016); doi: 10.1063/1.4967912

Document Actions


Поделиться: