Laboratory Staff

mkv.jpg klg.jpg mvl1.jpg lyui.jpg siv1.jpg fsv.jpg
Konstantin V. Muzalevskii, Cand. Phys.-Math., Head Lyudmila G. Kosolapova, Cand. Phys.-Math. Sci., Senior Researcher Valery L. Mironov, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences Yurii I. Lukin, Junior Researcher Igor’ V. Savin, Junior Researcher Sergei V. Fomin, Junior Researcher
mmi.jpg kayu.jpg sav.jpg  nophoto.jpg  rzd.jpg  
Mikhail I. Mikhailov, Leading Engineer Andrei Yu. Karavaiskii, Junior Researcher Anatolii V. Sorokin, Cand. Phys.-Math. Sci., Prof. of the Siberian State Aerospace University  Vsevolod V. Scherbinin, Cand. Phys.-Math. Sci., Researcher  Zdenek Rujichka, Leading Engineer